024 3770880 Webmail
Header pijl
Controleer of domeinnaam vrij is

Je weg naar succes! Jouw betrouwbare internet partner

Offerte aanvragen

Juridische documenten

Handelsregister Arnhem 64715795 / Registratie.nl

Algemene voorwaarden | Disclaimer | AVG | Privacy- en cookieverklaring

Algemene voorwaarden van Registratie.nl

 1. De Algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst met Registratie.nl. Registratie.nl is de handelsnaam voor de domeinregistratie en webhosting van Riset ICT Services B.V. officieel deelnemer van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
 2. Registratie.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag van een domeinnaam te weigeren.
 3. Klant verklaart dat de in het aanvraagformulier ingevulde gegevens juist en volledig zijn.
 4. De hosting- of domeinregistratieperiode is voor een periode van 1, 2, 5 of 10 jaar met ingang van de datum van beschikbaarheid voor de klant. Het contract wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de door de aanvrager aangegeven periode van 1, 2, 5 of 10 jaar.
 5. Een opzegging of verhuizing van de domeinnaam dient minimaal 1 maand voor de afloop van de registratieperiode kenbaar gemaakt te worden aan Registratie.nl. Dit dient te gebeuren door de klant zelf, per brief, fax of e-mail, hierbij dient het debiteurnummer vermeld te worden. Een tussentijdse verhuizing of opzegging van een domeinnaam, host-, of mailaccount geeft geen recht op teruggave van de door de klant vooruitbetaalde gelden. Verhuizingen die niet door de eigenaar van de domeinnaam kenbaar gemaakt zijn aan Registratie.nl worden afgewezen.
 6. Uitzondering op voorwaarde 5. Deze voorwaarde geldt alleen voor consumenten, een consument is een particuliere persoon die niet handelt in de uitoefening of doelstelling van beroep of bedrijf, die een contract zijn aangegaan na 1 december 2011; Na de eerste stilzwijgende verlenging van het contract mag een consument op elk moment opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. De consument dient aan te geven per wanneer deze de dienst wilt laten stoppen. De factuur dient wel geheel voldaan te zijn. Het te veel betaalde bedrag van de hostingkosten zal daarna worden terugbetaald. De consument mag te allen tijde opzeggen via hetzelfde kanaal als waarlangs hij het hosting of domeincontract is aangegaan.
 7. De houder van een domeinnaam is vrij om zijn/haar domeinnaam te verhuizen naar een andere provider. Wanneer aan punt 5 en punt 9 is voldaan wordt aan de houder de zogenaamde autorisatiecode verstrekt. Voor .nl domeinnamen geldt dat Registratie.nl binnen 5 dagen na opvraag de autorisatie code verstrekt als aan punt 5 en 9 is voldaan echter indien hieraan niet voldaan wordt wordt de domeinnaam in quarantaine geplaatst, de quarantaine kosten zijn voor de houder van de domeinnaam.
 8. Voor schade als gevolg van overmacht is Registratie.nl niet verantwoordelijk. Onder overmacht verstaat Registratie.nl onbereikbaarheid of disfunctioneren van de website of mailaccount als gevolg van serveronderhoud, stroomuitval, stroomstoring, hacking, virussen of netwerkstoringen, storingen of fouten bij de Registries. Klant is zelf verantwoordelijk voor een back-up van betreffende website bestanden.
 9. Registratie.nl wordt door de klant gevrijwaard van alle mogelijke juridische claims met betrekking tot de door de klant geregistreerde domeinnaam of geplaatste inhoud van de website. Spamming en/of illegaal handelen is niet toegestaan, mogelijke conflicten die hierdoor ontstaan zijn allen de verantwoordelijkheid van de klant.
 10. Klant ontvangt aan het eind van de hosting/registratieperiode een factuur en dient deze voor de nieuwe periode te voldoen. Nederlandweb.nl heeft het recht om, bij het in gebreke blijven van tijdige betaling de domeinnaam voor de gebruiker te deactiveren totdat de betaling is ontvangen. Indien betaling langer dan een maand uitblijft geeft de klant automatisch toestemming de domeinnaam te verhuizen naar een ‘houdster account’. Pas na betaling wordt de domeinnaam weer eigendom van de klant. Na 6 maanden vervalt het recht op terugname van de domeinnaam. Deactivering of opheffing van de domeinnaam ontslaat de klant niet van de nog openstaande betalingsverplichting.
 11. Registratie.nl heeft het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder teruggave van gelden, indien de klant in staat van faillissement is gesteld.
 12. Prijzen die op de website getoond worden zijn allen exclusief 21% BTW. De prijzen die voor de domeinnamen worden gerekend zijn eenmalige periodieke administratiekosten.
 13. Registratie.nl behoudt zich het recht voor om tussentijds de hosting/registratie op te zeggen bij niet nakomen van de bepalingen en voorwaarden zonder teruggave van gelden.
 14. Indien een domeinnaam van Registratie.nl naar een andere provider verhuist zullen na 1 week alle bestanden van zowel de host- als de mailaccount(s) worden verwijderd. Indien een domeinnaam, host- of mailaccount wordt opgeheven zullen direct alle bestanden van zowel de host- als de mailaccount(s) worden verwijderd.
 15. Registratie.nl heeft het recht de algemene voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen en te wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website.